مدیریت پروژه های مخابراتی و سیستم های نظارتی در بخش نفت و گاز پارس جنوبی فاز 19 و همچنین طراحی جزئیات بخش نفت و گاز پارس جنوبی فاز 12 ، با سرپرستی و مدیریت جنای آقای مهندس رضا رضاپور
 

تصاویر پروژه های نفت و گاز پارس جنوبی