نمایشگاه IRAN MED 2007 - جناب آقای دکتر حامدرضا شوریان به همراه مهندس مهدی خطیبی و مهندس رضا رضاپور به جهت نمایش اختراع دستگاه ECG

تصاویر نمایشگاه IRAN MED 2007