مهندس مهدی خطیبی

مهندس مهدی خطیبی

رییس هیات مدیره
021-88518316
khatibi@farniroo.com
امین صیامی خضری

امین صیامی خضری

کارشناس شبکه
051-38465958
aminsiami@farniroo.com
دکتر حامد رضا شوریان

دکتر حامد رضا شوریان

مدیرعامل
مهندس رضا رضاپور

مهندس رضا رضاپور

هیت مدیره
02188518316
rezapoor@farniroo.com